IZO

Voorkom overtypen in de langdurige zorg door integrale sturing

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

InZicht, KIK-V en Actieprogramma iWlz hebben meer gemeen dan het feit dat ze zich alle drie richten op de langdurige zorg. VWS, Zorginstituut Nederland en Nictiz gaven daarom dan ook een vervolg aan de analyse naar de samenhang tussen deze drie programma’s. Tijdens het Platform IZO van maart deelde VWS de uitkomsten. De meeste zorgaanbieders in de langdurige zorg en ondersteuning willen mee naar een toekomstbestendige informatievoorziening , als ze hierbij ontzorgd worden. Zorgaanbieders hebben namelijk alle aandacht nodig om zorg en ondersteuning te leveren aan hun cliënten. De uitdaging is hen op informatievoorzieningsgebied te faciliteren. Samenhang aanbrengen tussen de verschillende informatievoorziening programma’s (InZicht, KIK-V en Actieprogramma iWlz) gaat daarbij helpen.

Website IZO  (6) Samenhang plaatje.jpg

In de langdurige zorg (LZ) lopen diverse programma’s rondom gegevensuitwisseling naast elkaar, waaronder KIK-V, InZicht en het Actieprogramma iWlz. De programma’s kennen een eigen programma aansturing en hebben alle drie een andere oorsprong. Toch zijn deze programma’s deels met hetzelfde bezig, namelijk de modernisering van de informatievoorziening en de realisatie van het netwerkperspectief in de langdurige zorg. Om deze reden wordt aangestuurd op meer samenhang. De analyse draagt bij aan de afstemming tussen ontwikkelingen in de langdurige zorg op het gebied van informatievoorziening, waardoor zorgaanbieders meer overzicht krijgen en gemakkelijker (investerings-)afwegingen voor de toekomst kunnen maken.

Of ze nu willen of niet, zorgorganisaties moeten aan de slag met hun informatievoorziening. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is op 18 april 2023 aangenomen door de Eerste Kamer. De Wegiz verplicht zorgorganisaties om gegevens elektronisch uit te wisselen. Dat is nodig om de zorg beter en efficiënter te maken en bij te dragen aan Passende Zorg en de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Platform IZO is één van de gremia waar partijen bijeenkomen om het overzicht te behouden en met elkaar de samenhang tussen informatievoorzieningstrajecten inzichtelijk te maken.

Andere oorsprong, toch overlap

VWS onderzocht samen met het Zorginstituut, Nictiz en de programma’s KIK-V, InZicht en Actieprogramma iWlz de raakvlakken en verschillen tussen deze 3 programma’s. Wendy Hazebroek van VWS, coördinator van het onderzoek, vertelde erover bij Platform IZO. De drie programma’s hebben een verschillende oorsprong, legt Wendy uit.

  • KIK-V is opgezet om het voor verpleeghuizen eenvoudiger te maken om kwaliteits- en bedrijfsvoeringsinformatie te verzamelen en te leveren aan informatievragende partijen voor toezicht en verantwoording.
  • InZicht heeft tot doel zorginformatie op de juiste plek te krijgen en elektronische gegevensuitwisseling te vergemakkelijken tussen cliënt en zorgprofessionals (PGO) en zorgprofessionals (verpleegkundige overdracht) onderling. Een goede overdracht voorkomt fouten en draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg.
  • Actieprogramma iWlz is vooral bedoeld om de informatiepositie van de cliënt te versterken en tijdige en volledige informatie rond langdurige zorg beschikbaar te krijgen.

Alle drie de programma’s hebben daarnaast het doel om de administratieve lasten voor alle partijen in de zorg te verminderen en werken vanuit de basisvraag hoe je zorginformatie digitaal veilig en doelmatig kunt uitwisselen. Brongegevens zijn daarbij voor meerdere doelen te gebruiken waardoor overtypen van data wordt voorkomen. De drie programma’s werken ieder aan de realisatie van het netwerkperspectief. Informatietechnologie is daarbij het middel en niet het doel.

Forse verschillen tussen zorgaanbieders

Lang niet alle zorgorganisaties staan al klaar om op deze beweging in te haken, constateerden vertegenwoordigers van brancheverenigingen ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Jeugdzorg Nederland en Zorgthuisnl bij Platform IZO. Er zijn daarbij verschillen tussen zorgorganisaties qua ICT-volwassenheid

Een belangrijke reden hiervoor is dat zorgorganisaties veelal focussen op datgene waarvoor ze zijn opgericht: het leveren van goede zorg aan hun cliënten. Ze kunnen vaak geen tijd vrijmaken om zich te verdiepen in de informatievoorziening. “ICT moet een hulpmiddel zijn om goede zorg te leveren en liefst zo min mogelijk administratieve last opleveren”, aldus Tonko Wedda van Zorgthuisnl. “De meeste zorgaanbieders in de langdurige zorg en ondersteuning willen mee naar een nieuwe informatievoorziening, als ze hierbij maar wel ontzorgd worden.”

Giel Smidt (Nictiz) merkt op dat vernieuwing van informatievoorziening ingrijpt op processen. “Zorgaanbieders moeten ook hun processen tegen het licht houden en die mogelijk aanpassen. Je kunt niet het ene doen en het andere laten. Het is belangrijk dat zorgaanbieders hier hulp bij krijgen en dat de ICT-kant rekening houdt met mogelijke gevolgen van ICT op de processen in de zorg.”

Het besef onder zorgaanbieders dat goede informatie-uitwisseling essentieel is en dat daar ook in geïnvesteerd moet worden, groeit wel, aldus sommige deelnemers aan het platform. Dat besef is er vooral bij voorlopers; organisaties met een zekere ‘ICT-volwassenheid’ die wél capaciteit en middelen kunnen vrijmaken en deelnemen aan programma’s.

Partijen die deelnemen aan één of meerdere van de drie projecten, breiden hun kennis al dan niet in IZO verband samen uit. Ze gaan vaker met elkaar in gesprek en leren van elkaar. Ze zijn bewust bezig met hoe ze de informatievoorziening in hun organisatie hebben geregeld. Bijvoorbeeld dat ze hun bronsystemen op orde hebben. Zodat ze klaar zijn voor de toekomst.

De analyse Vergelijking InZicht, KIK-V & Actieprogramma en de presentatie bij Platform IZO zijn hier te downloaden.

Over Platform IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken 17 organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Platform IZO vindt maandelijks plaats en richt zich voornamelijk op programmalijnen die werken richting het netwerkmodel.