IZO

Platform IZO 

Laatste nieuws

 • Gemeentezorgspiegel: integraal inzicht in zorggebruik

  Gepubliceerd in Platform IZO op 30 May 2023

  Betrouwbare informatie over zorggebruik en zorgkosten zijn een belangrijk hulpmiddel om beleid te maken voor gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Gemeentezorgspiegel biedt een besloten digitale omgeving waarin gemeentes en zorgverzekeraars zorginformatie kunnen vinden die van belang is bij de samenwerking tussen deze partijen en het bepalen van zorgplannen en inkoopbeleid. Janneke Lummen (VNG) en Ronald Luijk (Vektis) vertelden bij Platform IZO over de Gemeentezorgspiegel.

 • Voorkom overtypen in de langdurige zorg door integrale sturing

  Gepubliceerd in Platform IZO op 16 May 2023

  InZicht, KIK-V en Actieprogramma iWlz hebben meer gemeen dan het feit dat ze zich alle drie richten op de langdurige zorg. VWS, Zorginstituut Nederland en Nictiz gaven daarom dan ook een vervolg aan de analyse naar de samenhang tussen deze drie programma’s. Tijdens het Platform IZO van maart deelde VWS de uitkomsten. De meeste zorgaanbieders in de langdurige zorg en ondersteuning willen mee naar een toekomstbestendige informatievoorziening , als ze hierbij ontzorgd worden. Zorgaanbieders hebben namelijk alle aandacht nodig om zorg en ondersteuning te leveren aan hun cliënten. De uitdaging is hen op informatievoorzieningsgebied te faciliteren. Samenhang aanbrengen tussen de verschillende informatievoorziening programma’s (InZicht, KIK-V en Actieprogramma iWlz) gaat daarbij helpen.

 • Duizend vragen beantwoorden met één set aan gegevens

  Gepubliceerd in Platform IZO op 04 Apr 2023

  Door gegevens te standaardiseren, kun je verschillende vragen beantwoorden met dezelfde set gegevens. KIK-V geeft gegevens een eenduidige en uniforme betekenis. Zo kan iedere zorgaanbieder elke vraag beantwoorden met gegevens die toch al worden geregistreerd vanuit het eigen proces. Indra Henneman vertelde bij Platform IZO over het programma en de stand van zaken.

IZO

Samenhang brengen in informatievoorziening langdurige zorg

IZO werkt aan het bevorderen van de samenhang in de informatievoorziening in de langdurige zorg door een goed netwerk te organiseren tussen de betrokken partijen. Daarbij richt IZO zich op het signaleren van verbeterpunten en het afstemmen van afspraken en prioriteiten.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Vermindering van administratieve lasten
 • Eenvoud voor de klant
 • Modernisering van de gegevenshuishouding
 • Samenwerking in de keten
 • Domeinoverstijgende zorg faciliteren

Binnen IZO ontmoeten 17 organisaties elkaar in maandelijkse Platformbijeenkomsten. Naast de Platformbijeenkomsten kent IZO een ‘community’. Die bestaat uit geïnteresseerde organisaties en professionals die de ontwikkelingen binnen IZO op iets meer afstand volgen en daar hun bijdrage aan leveren.

Waarom is IZO er?

Wij willen samen verder komen. Daarom zorgt IZO voor verbinding tussen de partijen en professionals die werkzaam zijn in de informatievoorziening in de langdurige zorg.

Wat doet IZO?

Wij bevorderen de samenhang in de (digitale) gegevensuitwisseling in de langdurige zorg, zodanig dat zorgprofessional en cliënt minimaal gehinderd worden in de (domeinoverstijgende) zorgverlening.

Hoe doet IZO dit?

Door te informeren, verbinden en inspireren:

We informeren betrokkenen binnen de gegevensuitwisseling over de ontwikkelingen binnen de langdurige zorg en gaan daarover in gesprek. Daarbij schetsen we hoe de ontwikkelingen zich verhouden tot de uitgangspunten van het IZO Toekomstbeeld.

We verbinden initiatieven voor gegevensuitwisseling en zorgen ervoor dat partijen elkaar weten te vinden en elkaar kunnen versterken.

We inspireren betrokken partijen aan de hand van praktijkcasussen om de digitale gegevensuitwisseling te moderniseren. Optimale uitwisseling van informatie draagt bij aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning.

Netwerkmodel

De focus van IZO ligt voor de komende periode op het bevorderen van samenhang in de initiatieven om een andere architectuur voor informatie-uitwisseling tot stand te brengen: het uitwisselen van gegevens in een netwerk (het netwerkmodel).