IZO

Platform IZO 

Laatste nieuws

 • Programma Registratie aan de bron afgerond: Waar staan we nu?

  Gepubliceerd in Platform IZO op 11 Nov 2022

  In 2014 werd het Programma Registratie aan de bron in het leven geroepen. De essentie: eenduidig en eenmalig registreren en meervoudig gebruik van data in de gezondheidszorg. Inmiddels is het programma afgerond, dus tijd om bij Platform IZO te kijken wat de geleerde lessen voor de langdurige zorg zijn. Gé Klein Wolterink van Nictiz vertelde wat de opbrengst van het programma is en hoe de toekomst eruitziet.

 • De Wegiz komt eraan: “De wereld ziet er niet ineens heel anders uit”

  Gepubliceerd in Platform IZO op 08 Nov 2022

  Het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is deze zomer unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Wat verwacht het ministerie van VWS van deze wet? En wat betekent de wet voor de zorgprofessional en de cliënt? Mark de Lange (VWS) informeerde de platformleden van IZO over de Wegiz.

 • De doorontwikkeling van Wlz-signalen: sneller de juiste zorg

  Gepubliceerd in Platform IZO op 13 Oct 2022

  Bij het bieden van de juiste zorg aan burgers hoort een bijpassende indicatie. Om het administratieve proces hiervoor te optimaliseren, werkt het Inlichtingenbureau aan een doorontwikkeling van de Wlz-signalen waarmee gemeenten inzicht kunnen krijgen of een burger al een Wlz-indicatie heeft. Paul de Koning van het Inlichtingenbureau en platformlid Johan Ulenkate (VWS) vertelden bij Platform IZO over deze doorontwikkeling.

IZO

Samenhang brengen in informatievoorziening langdurige zorg

IZO werkt aan het bevorderen van de samenhang in de informatievoorziening in de langdurige zorg door een goed netwerk te organiseren tussen de betrokken partijen. Daarbij richt IZO zich op het signaleren van verbeterpunten en het afstemmen van afspraken en prioriteiten.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Vermindering van administratieve lasten
 • Eenvoud voor de klant
 • Modernisering van de gegevenshuishouding
 • Samenwerking in de keten
 • Domeinoverstijgende zorg faciliteren

Binnen IZO ontmoeten 17 organisaties elkaar in maandelijkse Platformbijeenkomsten. Naast de Platformbijeenkomsten kent IZO een ‘community’. Die bestaat uit geïnteresseerde organisaties en professionals die de ontwikkelingen binnen IZO op iets meer afstand volgen en daar hun bijdrage aan leveren.

Waarom is IZO er?

Wij willen samen verder komen. Daarom zorgt IZO voor verbinding tussen de partijen en professionals die werkzaam zijn in de informatievoorziening in de langdurige zorg.

Wat doet IZO?

Wij bevorderen de samenhang in de (digitale) gegevensuitwisseling in de langdurige zorg, zodanig dat zorgprofessional en cliënt minimaal gehinderd worden in de (domeinoverstijgende) zorgverlening.

Hoe doet IZO dit?

Door te informeren, verbinden en inspireren:

We informeren betrokkenen binnen de gegevensuitwisseling over de ontwikkelingen binnen de langdurige zorg en gaan daarover in gesprek. Daarbij schetsen we hoe de ontwikkelingen zich verhouden tot de uitgangspunten van het IZO Toekomstbeeld.

We verbinden initiatieven voor gegevensuitwisseling en zorgen ervoor dat partijen elkaar weten te vinden en elkaar kunnen versterken.

We inspireren betrokken partijen aan de hand van praktijkcasussen om de digitale gegevensuitwisseling te moderniseren. Optimale uitwisseling van informatie draagt bij aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning.

Netwerkmodel

De focus van IZO ligt voor de komende periode op het bevorderen van samenhang in de initiatieven om een andere architectuur voor informatie-uitwisseling tot stand te brengen: het uitwisselen van gegevens in een netwerk (het netwerkmodel).