IZO

Laatste nieuws

 • Video: De waarde van het netwerkperspectief in de praktijk

  Gepubliceerd in Platform IZO op 17 Jun 2024

  Gegevens één keer invoeren. Daarna zijn ze beschikbaar voor wie ze nodig heeft, veilig en actueel, om te hergebruiken voor meerdere doeleinden. IZO vroeg zorgprofessionals, cliënten en hun naasten wat het netwerkperspectief oplevert voor hen, nu en straks.

 • KIK-V is here to stay

  Gepubliceerd in Platform IZO op 29 May 2024

  Partijen in de verpleeghuissector, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zorgkantoren en het ministerie van VWS vragen vanuit hun wettelijke taken informatie op bij zorgorganisaties. De vragen die zij hebben zijn vaak net even anders, en de antwoorden daardoor ook. Dat levert veel administratie (en frustratie) op bij de zorgaanbieders. Binnen KIK-V maken al deze partijen afspraken met elkaar over welke informatie uitgevraagd wordt. Dit leidt tot eenduidige vragen die eenduidig te beantwoorden zijn. Het uitgangspunt hierin is dat elk van de vragen te beantwoorden zijn met informatie die zorgaanbieders toch al vastleggen.

 • Zó werkt gegevens delen in de zorg

  Gepubliceerd op 30 Apr 2024

  eOverdracht, Actieprogramma iWlz, PGO, EHDS, Wegiz, CumuluZ, Mitz, KIK-V. Zelfs voor mensen die zich regelmatig bezighouden met gegevensuitwisseling in de zorg kan het soms helpen om terug te gaan naar de basis van gegevens delen in de zorg: de doelen, voorwaarden, spelers, wetten, historie, knelpunten en oplossingen. Het boek ‘Zó werkt gegevens delen in de zorg’ biedt inzicht en overzicht in begrijpelijke taal met heldere visualisaties.

IZO

Samenhang brengen in informatievoorziening langdurige zorg en ondersteuning

IZO werkt aan het bevorderen van de samenhang in de informatievoorziening in de langdurige zorg en ondersteuning door een goed netwerk te organiseren tussen de betrokken partijen. Daarbij richt IZO zich op het signaleren van verbeterpunten en het afstemmen van afspraken en prioriteiten.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Vermindering van administratieve lasten
 • Eenvoud voor de klant
 • Modernisering van de gegevenshuishouding
 • Samenwerking in de keten
 • Domeinoverstijgende zorg faciliteren

Binnen IZO ontmoeten 17 organisaties elkaar in maandelijkse Platformbijeenkomsten. Naast de Platformbijeenkomsten kent IZO een ‘community’. Die bestaat uit geïnteresseerde organisaties en professionals die de ontwikkelingen binnen IZO op iets meer afstand volgen en daar hun bijdrage aan leveren.

Waarom is IZO er?

Wij willen samen verder komen. Daarom zorgt IZO voor verbinding tussen informatiemanagers, adviseurs, beleidsmedewerkers en project- en programmaleiders die werken aan digitale gegevensuitwisseling in de in de langdurige zorg en ondersteuning.

Wat doet IZO?

Wij bevorderen de samenhang in de (digitale) gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning, zodanig dat zorgprofessional en cliënt minimaal gehinderd worden in de (domeinoverstijgende) zorgverlening.

Hoe doet IZO dit?

Door te informeren, verbinden en inspireren:

We informeren  informatiemanagers, adviseurs, beleidsmedewerkers en project- en programmaleiders, CNIO's, zorgbestuurders en softwareleveranciers over de ontwikkelingen binnen gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en en ondersteuning. En faciliteren het gesprek daarover. Daarbij schetsen we hoe de ontwikkelingen zich verhouden tot de uitgangspunten van het IZO Toekomstbeeld.

We verbinden initiatieven voor gegevensuitwisseling en zorgen ervoor dat partijen elkaar weten te vinden en elkaar kunnen versterken.

We inspireren betrokken partijen aan de hand van praktijkcasussen om de digitale gegevensuitwisseling te moderniseren. Optimale uitwisseling van informatie draagt bij aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning.

Netwerkmodel

De focus van IZO ligt voor de komende periode op het bevorderen van samenhang in de initiatieven om een andere architectuur voor informatie-uitwisseling tot stand te brengen: het uitwisselen van gegevens in een netwerk (het netwerkperspectief).