IZO

Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

Laatste nieuws

 • Mitz, één overzichtelijke plek voor toestemmingen

  Gepubliceerd in Platform IZO op 22 Sep 2023

  Snelle uitwisseling van zorggegevens kan levens redden. Als zorgprofessional moet je weten of een patiënt of cliënt toestemming heeft gegeven om gegevens uit te wisselen. Dat kan sinds deze zomer met Mitz. In online voorziening Mitz kan iedere Nederlander vastleggen of hij toestemming geeft aan zorgaanbieders om medische gegevens uit te wisselen.

 • Langdurige zorg pioniert met netwerkperspectief in de praktijk

  Gepubliceerd in Platform IZO op 22 Sep 2023

  Langdurige zorg toekomstbestendig maken voor iedereen in Nederland, passend bij wat cliënten nodig hebben. Dat is het doel van het Actieprogramma iWlz. Begin juli 2023 is het Indicatieregister iWlz live gegaan. Inmiddels heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) duizenden Wlz-indicaties vastgelegd en beschikbaar gesteld in één digitale bron, in plaats van dat ze worden doorgegeven van partij naar partij. Een belangrijke stap in de overgang van het estafettemodel naar het netwerkmodel in de langdurige zorg.

 • IZO KennisJam 2023: van wanorde naar succes in de zorginformatievoorziening

  Gepubliceerd in Platform IZO op 19 Sep 2023

  Een chaos. Dat troffen de deelnemers aan bij de opening van de IZO KennisJam op 15 september. Wanordelijk stonden de stoelen opgestapeld, alleen door initiatiefrijk samenwerken kon iedereen gaan zitten. En dat gebeurde, zonder instructies. Binnen enkele minuten zaten alle aanwezigen in een georganiseerde, carrévormige opstelling. Deze onconventionele opening zette de toon voor een interactieve middag over het Netwerkperspectief: een informatiekundige visie op het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens.

IZO

Samenhang brengen in informatievoorziening langdurige zorg

IZO werkt aan het bevorderen van de samenhang in de informatievoorziening in de langdurige zorg door een goed netwerk te organiseren tussen de betrokken partijen. Daarbij richt IZO zich op het signaleren van verbeterpunten en het afstemmen van afspraken en prioriteiten.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Vermindering van administratieve lasten
 • Eenvoud voor de klant
 • Modernisering van de gegevenshuishouding
 • Samenwerking in de keten
 • Domeinoverstijgende zorg faciliteren

Binnen IZO ontmoeten 17 organisaties elkaar in maandelijkse Platformbijeenkomsten. Naast de Platformbijeenkomsten kent IZO een ‘community’. Die bestaat uit geïnteresseerde organisaties en professionals die de ontwikkelingen binnen IZO op iets meer afstand volgen en daar hun bijdrage aan leveren.

Waarom is IZO er?

Wij willen samen verder komen. Daarom zorgt IZO voor verbinding tussen de partijen en professionals die werkzaam zijn in de informatievoorziening in de langdurige zorg.

Wat doet IZO?

Wij bevorderen de samenhang in de (digitale) gegevensuitwisseling in de langdurige zorg, zodanig dat zorgprofessional en cliënt minimaal gehinderd worden in de (domeinoverstijgende) zorgverlening.

Hoe doet IZO dit?

Door te informeren, verbinden en inspireren:

We informeren betrokkenen binnen de gegevensuitwisseling over de ontwikkelingen binnen de langdurige zorg en gaan daarover in gesprek. Daarbij schetsen we hoe de ontwikkelingen zich verhouden tot de uitgangspunten van het IZO Toekomstbeeld.

We verbinden initiatieven voor gegevensuitwisseling en zorgen ervoor dat partijen elkaar weten te vinden en elkaar kunnen versterken.

We inspireren betrokken partijen aan de hand van praktijkcasussen om de digitale gegevensuitwisseling te moderniseren. Optimale uitwisseling van informatie draagt bij aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning.

Netwerkmodel

De focus van IZO ligt voor de komende periode op het bevorderen van samenhang in de initiatieven om een andere architectuur voor informatie-uitwisseling tot stand te brengen: het uitwisselen van gegevens in een netwerk (het netwerkmodel).