IZO

Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

Integraal oppakken van programma’s Inzicht en KIK-V

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

Zorgaanbieders die meerdere programma’s voor de informatievoorziening implementeren staan voor diverse uitdagingen. De programma’s Inzicht en KIK-V voeren in de regio Achterhoek een pilot uit om te kijken hoe de implementatie van beide programma’s op elkaar kan aansluiten. In de pilot wordt een handreiking ontwikkeld om ook andere regionale samenwerkingsverbanden te stimuleren aan de slag te gaan. Projectleider Implementatie KIK-V Joost Wildenberg vertelde voor Platform IZO wat er verwacht kan worden van de handreiking en gaf voorbeelden uit de praktijk.

Website IZO  (4) artikel kik-v en inzicht.jpg

De pilot komt voort uit een onderzoek naar waar de programma’s Inzicht en KIK-V elkaar kunnen vinden. Uit het onderzoek blijkt dat beide programma’s elkaar op meerdere onderdelen overlappen. Het advies was om afstemming en samenwerking tussen beide programma’s en betrokkenheid van ketenpartijen te stimuleren. Dit advies is verwerkt in een handreiking.

Integrale aanpak

Vaak worden programma’s voor informatievoorziening los van elkaar ingeregeld. Met als gevolg dat zorgprofessionals gegevens in verschillende systemen moeten invoeren. Een integrale aanpak van Inzicht en KIK-V brengt ons naar een lerend zorgsysteem; het maakt regionale samenwerking in gegevensuitwisseling voor primair en secundair gebruik mogelijk. Een lerend zorgsysteem dat ook gebruikt kan worden voor verdere ontwikkeling en onderzoek naar verbeteringen voor de dagelijkse praktijk. In de Achterhoek willen ze hier graag aan werken, vertelt Joost. Ze hebben er zelfs een vereniging voor opgezet die verder rijkt dan de langdurige zorg. De handreiking wordt dan ook in de Achterhoek ontwikkeld en beproefd in de praktijk.

De handreiking voor het integraal aanpakken van Inzicht en KIK-V is onderdeel van de pilot Regionale samenwerking in gegevensuitwisseling voor primair en secundair gebruik - op weg naar een lerend zorgsysteem. Uit deze pilot kwam de vraag naar boven om de samenhang tussen beide programma’s uit te werken tot een handreiking voor regio’s. De handreiking beschrijft welke aspecten aandacht behoeven bij een bredere geïntegreerde uitrol van beide programma’s op lokaal (regio), sectoraal (branche) en centraal (Directie Langdurige Zorg VWS) niveau. De handreiking is primair opgesteld voor bestuurders, projectleiders en contactpersonen van zorgorganisaties en wordt medio januari 2023 gepubliceerd.

Opbrengsten uit de praktijk

De pilot in de Achterhoek levert zes highlights op, legt Joost uit. Dit zijn voordelen die daadwerkelijk in de praktijk bij organisaties worden ervaren:

  1. De juiste informatie op het juiste moment voor professionals.
  2. Informatie eenmalig vastleggen en meerdere keren gebruiken.
  3. Geen discussies over betekenis van essentiële zorg en ondersteunende gegevens.
  4. Snellere, betere en veiliger gegevensuitwisseling tussen ketenpartijen.
  5. Controle over juistheid en betekening van gegevens.
  6. Een basis om innovatief met data te kunnen werken.

De pilot liet ook zien dat er met name in verpleeghuiszorg weinig vastgelegd is over de definitie of betekenis van informatie, die samenhangen met het zorgproces. In de eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg zijn over het algemeen meer protocollen ontwikkeld, of is er meer consensus over een behandeling en wat hierover vastgelegd moet worden, geeft Joost aan. Beide programma’s leggen een basis om innovatiever met data te werken, bijvoorbeeld om beter inzicht te krijgen in de eigen bedrijfsvoering en in managementinformatie. Zorgorganisaties worden uitgedaagd om hun eigen informatiehuishouding vorm te geven op basis van standaarden zoals we die in programma’s als KIK-V en Inzicht hebben afgesproken.

Handreiking integrale aanpak

De handreiking helpt om te gaan met wat Joost ’handelingsverlegenheid’ noemt: hoe gaan we hiermee aan de gang en hoe maken we een start? Hoofdstuk 2 geeft een kader om in een regio samenwerking te starten. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een pragmatisch deel over samenwerken aan passende zorg in de toekomst. Hoe gaan we dat doen en welke zaken moeten we daarvoor regelen? Joost: “Regionale aanpak is heel logisch, waar het lastig is om elkaar te vinden, werk je samen waar je elkaar raakt. Dat stelt randvoorwaarden aan de manier waarop organisaties met elkaar samenwerken. Dit lijkt het aangrijpingspunt om in de hele regio een stap te maken. Organisaties die al verder zijn, kunnen andere helpen en meekrijgen.”

De handreiking is geïnspireerd op de best geslaagde implementatiedelen van Inzicht en KIK-V. Bestaande en algemeen geaccepteerde inzichten zijn gecombineerd, zodat er geen nieuwe modellen gepresenteerd worden.

Bekijk hier de presentatie Integrale aanpak Inzicht – KIK-V aan platform IZO.

Over Platform IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken 17 organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Platform IZO vindt maandelijks plaats en richt zich voornamelijk op programmalijnen die werken richting het netwerkmodel.