IZO

AVG en blockchain in de zorg

Hoe kun je blockchain verantwoord en veilig toepassen in de zorg? Om antwoord te krijgen op deze vraag onderzoekt het Zorginstituut de toepassingsmogelijkheden en randvoorwaarden. Een daarvan is het gebruik van blockchain in overeenstemming brengen met de AVG. 

Kansen

Blockchain biedt kansen voor de zorg, maar er is behoefte aan kennis en inzicht hoe blockchain veilig en verantwoord in te zetten in de zorg. De juridische, organisatorische, maatschappelijke en technische randvoorwaarden waaronder blockchain van waarde kan zijn voor de zorg, vragen specificaties om rekening mee te houden.

Blockchain in de zorg en AVG combineren

Er bestaat veel onduidelijkheid over het gebruik van blockchain in relatie tot de AVG. Dit bleek ook uit de reacties die het Zorginstituut ontving op de resultaten van de in 2018 uitgevoerde praktijkproef blockchain in de kraamzorg.

Om duidelijkheid te verschaffen in hoeverre blockchain in de zorg en de AVG te combineren zijn, heeft het Zorginstituut aan Pels Rijcken en Ledger Leopard gevraagd dit te analyseren en handvatten te bieden voor de voorwaarden.

Onderzoeksresultaten geven inzicht 

De onderzoeksresultaten bieden meer inzicht in de juridische kaders waarbinnen blockchain in de zorg kan en mag opereren. De AVG is slechts één van de vele wetten in het speelveld van blockchain in de zorg. In het onderzoeksrapport ‘Blockchain in de zorg in relatie tot AVG’ is een conclusie dat de toepassing van blockchain zeker mogelijk is binnen de wettelijke kaders van de AVG.

Zorg toegankelijk en betaalbaar houden

Een verantwoorde toepassing van blockchain in de zorg kan bijdragen aan de realisatie van publieke waarde, zoals het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Daarnaast kan het de regiepositie van de burger versterken. Dit onderzoek geeft richting aan die verantwoorde ontwikkeling en toekomstige toepassing.

Het onderzoek past in de ambitie van Zorginstituut Nederland om na te gaan of en hoe nieuwe technologieën, zoals blockchain, toepasbaar zijn in de zorg. Daarmee beogen we de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland te bevorderen, zodat elke burger toegang houdt tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten.

Disclaimer

Het onderzoeksrapport Blockchain in de zorg in relatie tot AVG is opgesteld voor en in opdracht van het Zorginstituut Nederland. Anderen dan het Zorginstituut Nederland kunnen aan dit onderzoeksrapport geen rechten ontlenen. Op dit rapport zijn de algemene voorwaarden van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. van toepassing, te raadplegen via https://www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden.

Download de eindrapportage en meer documentatie

Onder ‘Meer informatie’ kun je downloaden:

  • het onderzoeksrapport;
  • de infographic 'Blockchain in de zorg passend binnen de AVG';
  • de twee presentaties die gehouden zijn bij de publicatie van de rapportage op 13 juni 2019.

Contact
Heb je vragen over de blockchainonderzoek van Zorginstituut Nederland in het algemeen of de rapportages in het bijzonder? Neem dan contact op met Eva Piller.