IZO

Wie, wat, waar in de zorg? Het Landelijk Register Zorgaanbieders geeft antwoord

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

In het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) van het CIBG kunnen burgers, professionals en organisaties zien wie, waar, welke zorg verleent en met welke bevoegdheid. In dit openbare register staan alle zorgaanbieders (ondernemingen) geregistreerd. Met het LRZa kan informatie die al geregistreerd is, meervoudig gebruikt worden. Bijvoorbeeld door KIK-V voor het aanleveren van kwaliteitsinformatie in de verpleeghuiszorg. Het LRZa is hiermee één van de registers in het netwerkperspectief, de informatiekundige visie voor gegevensuitwisseling. Zo beschikt iedereen die het nodig heeft over eenduidige informatie.

231003_IZO Algemeen - Website - 1920 x 1080.png

Het LRZa knoopt meerdere databronnen aan elkaar met twee doeleinden: het ondersteunen en waarborgen van toezicht en handhaving, en het verminderen van administratieve lasten voor bijvoorbeeld zorgaanbieders.

Toezichthouders, uitvoeringsorganisaties en kerndepartementen van VWS kunnen hun toezichthoudende taken beter uitvoeren als ze weten wie, wat, waar doet in de zorg.

Zorgaanbieders hebben minder administratieve rompslomp doordat de informatie eenmalig wordt geregistreerd en meervoudig gebruikt kan worden. Het systeem vermindert ook de administratieve lasten doordat er minder problemen zijn met het koppelen van informatie. Tot slot draagt standaardisatie in terminologie bij aan efficiëntere informatiehuishouding.

Combinatie van 5 bronnen

Het LRZa haalt vrijwel realtime informatie op bij 5 onderliggende bronnen en basisregistraties. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de gegevens die zorgondernemingen al bij andere instanties hebben gemeld. Zo worden dubbele registratie en extra lastendruk voorkomen.

Het LRZa brengt informatie uit de volgende basisregistraties bij elkaar:

  1. het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  2. het AGB-register (Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners) van Vektis;
  3. het BIG-register;
  4. informatie uit het openbaar databestand kwaliteitsgegevens zorg van Zorginstituut Nederland;
  5. de gegevens van de Jaarverantwoording Zorg.

Link tussen wet en praktijk

De wettelijke basis van het LRZa is artikel 12 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) heeft een impuls gegeven aan het LRZa, legt Harry Goossens van het CIBG uit aan Platform IZO. “In de praktijk blijkt soms dat een wet hobbels opwerpt bij bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Met het LRZa leggen we de link tussen een wet, zoals de Wkkgz, en de praktijk van uitvoeringsorganisaties en zorgaanbieders.”

Zorgaanbiedersportaal

Het LZRa is op zijn beurt hofleverancier van het Zorgaanbiedersportaal, product van het CIBG. Dit is dus een overkoepelend portaal waarin informatie vindbaar is van alle zorgaanbieders in Nederland die in diverse zorgregisters staan geregistreerd.

Naast de gegevens uit het LZRa vind je hier:

  • De locaties die geregistreerd zijn in het Locatieregister (vanuit de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ);
  • Of de betreffende zorgaanbieder een toelatingsvergunning heeft (vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders);
  • Een link naar de inspectierapporten via de website van de IGJ.

Burgers en andere belanghebbenden kunnen compleet en actueel LRZa-data uitvragen. Je kunt er ook verantwoordingen inzien, zoals jaarverantwoordingen. Gemeenten halen soms maatwerkinformatie uit het LRZa, onder meer voor het verstrekken van subsidies. Ze vragen bijvoorbeeld hoeveel zorgboerderijen er zijn in hun gemeente. Gemiddeld komen er drie tot vier van zulke maatwerkvragen per week binnen. Op dit moment zijn er nog geen gemeenten aangesloten op de geautomatiseerde gegevensuitwisseling van het LRZa.

Geen nummertjes trekken

De visie van het LRZa is dat er één centrale ingang is voor iedereen die het LRZa raadpleegt (organisaties, professionals, burgers). Harry Goossens: “Hiermee wordt voorkomen dat de zorgaanbieder eerst naar ‘loketje’ meldplicht IGJ moet, en vervolgens een nieuw nummertje moet trekken voor het ‘loketje’ jaarverantwoording. Zo wordt de administratieve last voor kantoormedewerkers van zorgaanbieders beperkt.”

Uitbreiden met informatie over inkoop en contractering

Het LRZa kan mogelijk uitgebreid worden met informatie over inkoop en contractering, bijvoorbeeld of de zorgaanbieder ook zorg levert vanuit pgb in de Wet zorg en dwang. Het CIBG is hierover al een tijd in gesprek met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Inlichtingenbureau. Er zijn echter juridische hobbels, onder meer vanwege de privacyregels. Met het programma Data Value werken het Inlichtingenbureau en het Ketenbureau i-Sociaal Domein wel aan het beschikbaar stellen van data.

Ook ziet Platform IZO een kans voor het LRZa in het verbeteren van de ‘zorgatlas’ van zorgkantoren, en mogelijk over en weer informatie integreren. De zorgatlas laat zien welke aanbieders welk product leveren. Het zou mooi zijn als al deze informatie op één centrale plek staat. Daarmee wordt de eenduidigheid vergroot en kan ook weer beheerlast verminderd worden.


Meer info

Harry Goossens van het CIBG gaf bij Platform IZO een presentatie over het LRZa. Download zijn presentatie hier.

Meer weten over het netwerkperspectief? Volg dan hier de interactieve presentatie.


Over Platform IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in de langdurige zorg en ondersteuning, werken 17 organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Platform IZO vindt maandelijks plaats en richt zich voornamelijk op programmalijnen die werken richting het netwerkperspectief.