IZO

Platform IZO 

Vergelijking programma’s InZicht en KIK-V: Waar zit de overlap?

Binnen de langdurige zorg lopen er diverse programma’s met een vergelijkbaar doel: verbetering en versnelling van elektronische gegevensuitwisseling. Deze conclusie trokken Frans van Tilburg (InZicht) en Mareline Olthof (KIK-V). In afstemming met opdrachtgever VWS besloten zij de programma’s waaraan zij werken te vergelijken. Om zo overlap te detecteren en in de toekomst samen op te kunnen trekken.

Download hier direct het rapport 'Vergelijking InZicht en KIK-V'.

1

Bij het Platform IZO van maart 2022 presenteren Frans en Mareline de uitkomsten van de vergelijking tussen KIK-V en InZicht. ‘We kijken terug op een warme samenwerking. De overlap die we zochten hebben we ook daadwerkelijk gevonden’, vertelt Frans.

Vergelijking op vijf onderdelen

De programma’s zijn op vijf onderdelen met elkaar vergeleken: standaardisatie van informatie; leveranciersmanagement; implementatie; governance; en aansluiting op het netwerkperspectief. Er is volgens Frans veel overlap gevonden, bijvoorbeeld bij de standaardisatie van de informatie en bij de betrokken leveranciers: ‘Beide programma’s hebben de governance wel fundamenteel anders ingericht. Maar dat hoeft samenwerking niet in de weg te zitten. Het is belangrijk dat we de coördinatie tussen de programma’s vorm gaan geven. De huidige governance-inrichting kan blijven bestaan.’

Kansen

Een van de positieve punten uit het onderzoek is de verhoogde bewustwording dát er overlap bestaat tussen de programma’s. De resultaten van de vergelijking geven een extra impuls om meer van dit soort vergelijkingen uit te voeren.

Volgens Frans en Mareline zijn liggen er meer kansen voor het oprapen. Centrale coördinatie van de programma’s kan de samenwerking sterk verbeteren, stellen ze. De vergelijking laat ook zien dat nieuwe programma’s er baat bij hebben als ze direct vanaf de start kaders meekrijgen. Bijvoorbeeld voor standaardisatie, implementatie, governance en het netwerkmodel. Dit maakt het voor zorgaanbieders eenvoudiger om met deze verschillende programma’s in samenhang informatievoorziening te verbeteren.

Inmiddels is er bij het ministerie van VWS een Team Elektronische Gegevensuitwisseling Langdurige Zorg opgericht om deze kansen te benutten. Het team focust op de overkoepelende coördinatie van de programma’s. Het ontwikkelt en beheert ook een i-Visie Langdurige Zorg, die is afgestemd met de i-Visie van het ministerie van VWS. Daarnaast bepaalt dit team de kaders die nieuwe programma’s meekrijgen en bewaakt het de borging van informatiebeveiliging.

Pilot Achterhoek

De vergelijking tussen KIK-V en InZicht heeft niet alleen overlap opgeleverd. De vervolgstappen zijn ook al gezet. ‘In maart dit jaar is een pilot gestart in Regio Achterhoek’, legt Frans uit. ‘De Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek beproeft samen met verschillende zorgaanbieders of een geïntegreerde aanpak van InZicht en KIK-V in de praktijk werkt. Tegelijkertijd kijken ze of hier een blauwdruk voor ontwikkeld kan worden.’ De pilot zal in totaal zes maanden in beslag nemen.

Het volledige rapport van de vergelijking tussen Inzicht en KIK-V kun je hier downloaden.

Over Platform IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken 17 organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Platform IZO vindt maandelijks plaats en richt zich voornamelijk op programmalijnen die werken richting het netwerkmodel.