IZO

Netwerkperspectief 2024: Platform IZO deelt speerpunten voor domeinoverstijgende gegevensuitwisseling

Bij de aftrap van het nieuwe jaar delen de leden van Platform IZO met elkaar de drie belangrijkste speerpunten van hun organisaties voor 2024 die gaan over digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning.

1.jpg

De gedeelde punten benadrukken het streven naar een netwerkperspectief, waar gegevens eenmalig worden vastgelegd en toegankelijk zijn voor meervoudig gebruik.

Het netwerkperspectief

De focus van Platform IZO ligt al geruime tijd op het netwerkperspectief; de strategische visie op het vastleggen en delen van gegevens. Hoe werken de Platformorganisaties in 2024 aan het netwerkperspectief? Een greep:

  • Nictiz zet in op de implementatie, opschaling en doorontwikkeling van eOverdracht.
  • Zorginstituut Nederland vervolgt samen met alle ketenpartijen in het domein langdurige zorg, de opbouw van het netwerkmodel iWlz met facilitering van werking en begeleiding van registers.
  • VECOZO zet in op de doorontwikkeling van het netwerkmodel iWlz en met de ambitie om dit te verbreden naar iWmo en iJw.

Andere onderwerpen

De Nationale Visie & strategie op het gezondheidsinformatiestelsel komt vanuit verschillende invalshoeken als onderwerp naar voren. Zo is de interesse gewekt naar de werkagenda en de invulling van de NVS in het sociaal domein. Een ander onderwerp dat meerdere keren wordt benoemd, is domeinoverstijgende samenwerking. Platformleden pleiten voor meer inzicht in gegevensuitwisseling tussen verschillende domeinen.
Richard Trigg van het Zorginstituut merkt op dat meerdere onderwerpen vaker worden genoemd. Hij gelooft in de BAHAMA’s: Bijna Alles Hangt Altijd Met Alles Samen. Zo blijft ook in 2024 de focus op de samenhang tussen programma’s als KIK-V, eOverdracht en Actieprogramma iWlz. Andere belangrijke onderwerpen om met elkaar te bespreken, zijn:

  • iVisie Langdurige Zorg
  • Hoe de diverse partijen in de langdurige zorg en ondersteuning in actie kunnen komen om het netwerkperspectief te realiseren
  • Ontwikkelingen van het netwerkperspectief in het buitenland
  • Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA): doorontwikkeling ontsluiting bronregisters
  • Visie toekomstbestendige Wmo

De Platformleden benadrukken dat het waardevol is om dit jaar kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen over bovenstaande onderwerpen.


Alle benoemde speerpunten van de Platformorganisaties staan in de presentatie.


Over Platform IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in de langdurige zorg en ondersteuning, werken 17 organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Platform IZO vindt maandelijks plaats en richt zich voornamelijk op programmalijnen die werken richting het netwerkperspectief.