IZO

Eén manier van inloggen voor de wijkverpleegkundige met Nuts

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, wil dat zorgprofessionals beschikken over de juiste en volledige cliëntinformatie om de goede zorg te kunnen leveren. Eén van de doelen hierbij van ActiZ is het realiseren van digitale verpleegkundige overdracht (eOverdracht). De brancheorganisatie onderzocht wat de mogelijke impact is op zorgorganisaties als er gekozen wordt voor Nuts als onderdeel van een infrastructurele oplossing.

Nuts artikel.png

Wat is Nuts?

Nuts is de overkoepelende naam voor de stichting, een community en een afsprakenstelsel. Nuts staat voor digitale samenwerking in de zorg. Het doel is om ervoor te zorgen dat softwareapplicaties in de zorg met elkaar kunnen communiceren. Vertrouwelijk, veilig en toegankelijk, via internet. Het vertrouwensmodel is gebaseerd op open, internationale standaarden. De officiële doelstelling van de stichting is: “Het stimuleren en uitvoeren van onderzoek naar manieren van uitwisseling van medische data tussen patiënten en zorgverleners en het bevorderen van samenwerking tussen ICT leveranciers in de gezondheidszorg en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.” (bron: website van Nuts)

Open standaarden voor samenwerking

Als basis hanteert Nuts een set van acht uitgangspunten die gevat zijn in een manifest. Iedere partij die zich kan vinden in deze uitgangspunten kan zich aansluiten bij Nuts. Op basis van de uitgangspunten verzamelt en ontwikkelt Nuts open standaarden voor samenwerking. Die open standaarden worden vervolgens geïmplementeerd in de open source ‘Nuts node’. De broncode is vrij beschikbaar om van te leren en om verder aan te werken.

Een decentraal communicatienetwerk voor de cure én de care

Bij veel zorg zijn meer partijen betrokken dan een enkele zorginstelling. Het is een complexe dialoog tussen specialisten, verzorgenden en verpleegkundigen, de cliënt, mantelzorg, etcetera. Al deze partijen werken het liefst in hun eigen systeem, maar ze hebben wel informatie van elkaar nodig. Een open communicatienetwerk is een manier om dit mogelijk te maken: vanuit de eigen software op een uniforme wijze informatie uitwisselen en communiceren met de cliënt/patiënt en zorgverleners van andere organisaties. Het is belangrijk dat dit netwerk een open netwerk is omdat iedereen mee moet kunnen doen; zowel het grote ziekenhuis als de kleine zorgonderneming met vier cliënten. Zo blijft het netwerk voor iedereen beschikbaar.

Wat levert Nuts op voor de wijkverpleegkundige?

Om hun werk goed te kunnen doen, hebben wijkverpleegkundigen informatie nodig van verschillende bronnen. Annemiek Mulder van ActiZ: “Wijkverpleegkundigen zijn de spin in het web. Zoals het nu gaat, hebben ze allerlei apps, wachtwoorden en inlogcodes nodig. Dat is niet te doen. Als de wijkverpleegkundige medicatiegegevens moet raadplegen, moet hij soms inloggen bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), soms op een andere plek. Nuts sluit aan op de bestaande infrastructuren; met Nuts kan de wijkverpleegkundige met één manier van inloggen toegang krijgen tot de gehele infrastructuur".

Nuts in het netwerkperspectief

Nuts past als IT-infrastructuurcomponent bij het netwerkperspectief. De componenten identificatie & authenticatie, autorisatie en logging uit het framework netwerkperspectief kunnen worden ingevuld met Nuts.


Anne Lips en Annemiek Mulder van ActiZ gaven bij Platform IZO een presentatie over Nuts.

Download hier hun presentatie.

Lees meer over Nuts op de website.


Over Platform IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken 16 organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Platform IZO vindt maandelijks plaats en richt zich voornamelijk op programmalijnen die werken richting het netwerkperspectief.